Het beroepsorgaan verwerkt uw gegevens overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, meer bepaald ondertitel 3 van titel 3 van die wet. [Link]

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of die ressorteert onder de uitoefening van het openbaar gezag, waartoe de beroepsinstantie waaraan de gegevens worden meegedeeld is gemachtigd. Uw gegevens worden ten opzichte van u eerlijk en rechtmatig verwerkt. Ze worden verzameld op basis van de wettelijke en reglementaire bepalingen in de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan en in het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van die wet. [Link]

U hebt het recht om de correctie of rechtzetting van onjuiste gegevens te vragen.

Inzage in uw persoonsgegevens die door het beroepsorgaan worden verwerkt, gebeurt op basis van de reglementering die van toepassing is voor de raadpleging van uw dossier [Link].

De leden van het beroepsorgaan, de griffier en het personeel van de griffie behandelen uw dossier vertrouwelijk. Ze zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap