Bijstand van een advocaat is niet verplicht. Noch het beroepsorgaan, noch het personeel van de griffie geeft advies. Indien nodig en indien zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen de eisers rechtshulp vragen. De wet staat niet toe dat de eiser door iemand anders dan een advocaat wordt bijgestaan.

Ten minste 5 dagen voor de zitting worden de eiser, en desgevallend zijn advocaat/advocaten, uitgenodigd om het onderzoeks- of verificatiedossier in te kijken. In principe kan de eiser het hele dossier dat hem betreft raadplegen. Op verzoek van de politie- of de inlichtingendiensten kan het beroepsorgaan echter beslissen bepaalde elementen uit het dossier te verwijderen [Raadpleging van uw dossier].

Vóór de zitting kunnen de eiser of zijn advocaat/advocaten om uitstel verzoeken, bijvoorbeeld om extra tijd te hebben om het dossier met de stukken te vervolledigen, wegens ziekte of wegens verhindering. 

De eiser moet aanwezig zijn op de zitting. Hij mag worden bijgestaan door zijn advocaat/advocaten. Zowel de eiser als zijn advocaat worden in hun verklaringen en middelen gehoord. Aanvullende geïnventariseerde stukken kunnen nog worden neergelegd. Een verzoek om uitstel is mogelijk op de zitting, bijvoorbeeld als de eiser extra tijd wil om een stuk te verkrijgen. De leden van het beroepsorgaan kunnen vragen stellen aan de eiser en zijn advocaat/advocaten. Wanneer de zitting wordt afgesloten, wordt de zaak in beraad genomen.

 Voor het beroepsorgaan gelden termijnen van orde. Het neemt zijn beslissing binnen een termijn van:

De beslissing wordt ter kennis gebracht aan de eiser en zijn advocaat/advocaten. De beslissing is vanaf de kennisgeving van rechtswege uitvoerbaar. Er is geen beroep mogelijk.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap