In het kader van de veiligheidsattesten wordt ‘veiligheidsonderzoek’ (de term die wordt gebruikt voor veiligheidsmachtigingen) vervangen door ‘veiligheidsverificatie’ (een term die specifiek is voor veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Deze verificatie bestaat uit het raadplegen en beoordelen van een lijst met gegevens, waarvan de inhoud in 2018 is verduidelijkt en uitgebreid [Link].

Samengevat gaat het om de gegevens in het bezit van de inlichtingendiensten, het centraal strafregister, de strafregisters en de bevolkings- en vreemdelingenregisters die worden bijgehouden door de gemeenten, het Rijksregister, het wachtregister van de vreemdelingen, de gegevens en informatie uit de internationale politionele databanken voortvloeiend uit verdragen die België binden, de gegevens van administratieve politie en de gegevens in de gemeenschappelijke databanken die werden opgericht in het kader van de strijd tegen terrorisme en extremisme. De wet bepaalt dat wanneer de persoon voor wie de veiligheidsverificatie vereist is in het buitenland woont, er op doorreis is of er verblijft, of er gewoond heeft, er op doorreis is geweest of er verbleven heeft, de Nationale Veiligheidsoverheid en de verschillende met de verzameling van informatie belaste diensten de bovenvermelde informatie kunnen opvragen bij de bevoegde diensten van het betrokken land. Er wordt geen aanvullend onderzoek gevoerd en er wordt geen verificatie gedaan naar de personen die met de aanvrager samenwonen.

Voorafgaand aan de eigenlijke verificatie wordt de betrokkene op de hoogte gebracht door middel van een specifiek document dat hem wordt bezorgd. Indien de betrokkene geen verificatie wil ondergaan, moet hij het document doorstrepen en per aangetekende brief terugsturen naar de overheid die de verificatie had gevraagd. Dit heeft tot gevolg dat hij geen toegang krijgt tot de betreffende lokalen.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap