Op het vlak van veiligheidsadviezen is een beroep in drie gevallen mogelijk:

- Het advies is negatief;

- een voorafgaand positief advies werd door de veiligheidsoverheid opnieuw beoordeeld na de latere ontdekking van ongunstige gegevens en de veiligheidsoverheid geeft een negatief advies

- het advies is niet binnen de wettelijke termijnen uitgebracht of ter kennis gebracht.

Het beroepsorgaan kan meerdere voorbereidende beslissingen nemen. Het kan ook aanvullende informatie vragen, de leden horen van de politie- of inlichtingendienst die aan de verificatie hebben meegewerkt of bepaalde stukken aan het voor raadpleging geopende dossier onttrekken. Anders dan in het geval van een veiligheidsmachtiging kan het beroepsorgaan het dossier niet terugverwijzen naar de veiligheidsoverheid en haar geen bijkomende onderzoeksopdrachten toevertrouwen en/of geen bijkomende termijn toestaan.

Het beroepsorgaan kan meerdere beslissingen ten gronde nemen:

–het beroep is niet ontvankelijk (bijvoorbeeld omdat het te laat is ingediend);

- het beroep is zonder voorwerp (bijvoorbeeld omdat er inmiddels een positief advies is uitgebracht of omdat de betrokkene de toestemming niet meer wenst te krijgen);

- het beroep is ongegrond omdat het advies in overeenstemming is met de wet en de aangevoerde redenen rechtvaardigen het

- het beroep is gegrond en het beroepsorgaan brengt een positief advies uit.

De beslissingen van het beroepsorgaan zijn gemotiveerd. De kennisgeving van het advies aan de verzoeker kan echter worden ontdaan van motieven waarvan de openbaarmaking afbreuk zou kunnen doen aan een bij wet bepaald zwaarwegend belang van de Staat, of aan de bescherming van bronnen, of aan de geheimhouding van een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek.

Het positieve of negatieve advies van het beroepsorgaan wordt meegedeeld aan de betrokken administratieve overheid, die de procedure voor het verlenen van de toelating of vergunning voortzet. In principe kan deze overheid drie soorten beslissingen nemen in het geval van een positief of negatief advies van het beroepsorgaan.

In geval van een positief advies van het beroepsorgaan kan de administratieve overheid de volgende besluiten nemen :

- de vergunning of toestemming wordt verleend ;

- de vergunning of toestemming wordt niet verleend omdat niet aan andere voorwaarden is voldaan ;

- de vergunning of toestemming wordt niet verleend ondanks het positieve advies (de administratieve overheid moet zijn besluit om het positieve advies niet te volgen, expliciet motiveren).

In geval van een negatief advies van het beroepsorgaan kan de administratieve overheid de volgende besluiten nemen :

- de vergunning of toestemming wordt verleend (wat zelden zal gebeuren) ;

- de vergunning of toestemming wordt niet verleend omdat niet aan andere voorwaarden is voldaan ;

- de vergunning wordt niet verleend vanwege het negatieve advies.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap